HVAC.in.th

powered by Komfortflow S.E. Co.,Ltd.

ฉนวนใยหินแบบม้วน

ฉนวนใยหินแบบม้วน เป็นฉนวนใยหินที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าฉนวนใยหินแบบแผ่น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่มากเช่น การปูหลังคา หรือการใช้งานเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนโดยทั่วไป

Results 1 - 10 of 10
thermalrockb

ThermalRock B40 หนา 2" / ไม่ปะฟอยด์

Product details

rocktechb3

ProRox BL938 หนา 2"(ปะฟอยด์)

Product details

rocktechb

ProRox BL958 หนา 1"(ปะฟอยด์)

Product details

rocktechb2

ProRox BL958 หนา 2"(ปะฟอยด์)

Product details

rocktechb6

ProRox BL960 หนา 1"(ปะฟอยด์)

Product details

rocktechb7

ProRox BL960 หนา 2"(ปะฟอยด์)

Product details

rochtechwm

ใยหิน WM450 หนา 1" (80K)

Product details

rochtechwm2

ใยหิน WM450 หนา 2" (80K)

Product details

rochtechwm4

ใยหิน WM650 หนา 1" (100K)

Product details

rochtechwm38

ใยหิน WM650 หนา 2" (100K)

Product details

You are here: ฉนวน : ใยหิน ฉนวนใยหินแบบม้วน